l

 

Kontakt:

Corps Saxo-Thuringia
Königinstr. 20
80539 München
Tel.: 089/347859
Fax: 089/34023911
CC@corps-saxo-thuringia.de

Chargen und Ämter

Für interessierte Studenten

Name, Studiengang, Alter, kurze Beschreibung bitte an
Fuchsmajor@corps-saxo-thuringia.de


post nubila phoebus!

Königinstr. 20 - 80539 München - Tel.: 089/347859 - Fax: 089/34023911 - CC@corps-saxo-thuringia.de